საკანონმდებლო ცვლილებები

18 აგვისტო, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 ივლისის N1535 განკარგულებით ცნობად იქნა მიღებული ინფორმაცია საქართველოს მთავრობას, შპს „მარდი ენერჯის“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2017 წლის 3 აპრილს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის 4.1 პუნქტით ნაკისრი ვალდებულების შპს „მარდი ენერჯის“ მიერ დარღვევის თაობაზე. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა,ჰესი