საკანონმდებლო ცვლილებები

5 აპრილი, 2018

საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2017 წლის 8 დეკემბრის N91 ბრძანებით ცვლილება შევიდა „საქართველოს ელექტროენერგიის სასისტემო ან/და სისტემათაშორისი ტრანზიტისთვის განკუთვნილი ელექტროგადამცემი ხაზების სიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 15 ივნისის №55 ბრძანებაში და ამ ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული საქართველოს ელექტროენერგიის სასისტემო ან/და სისტემათაშორისი ტრანზიტისთვის განკუთვნილი ელექტროგადამცემი ხაზების გარდა სასისტემო ტრანზიტისთვის განკუთვნილ ელექტროგადამცემ ხაზებად განიხილება აგრეთვე საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმით გათვალისწინებული  სხვა პერსპექტიული ელექტროგადამცემი ხაზებიც (მიუხედავად ძაბვის დონისა), რომლის მშენებლობაც, გეგმის თანახმად უნდა განხორციელდეს გადამცემი სისტემის ოპერატორის/ელექტროენერგიის გადაცემის შესაბამისი ლიცენზიატის მიერ

11 დეკემბერი, 2017