საკანონმდებლო ცვლილებები

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 სექტემბრის N2033 განკარგულებით სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ მიეცა უფლება მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში ახალი 500 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის – „ქსანი-სტეფანწმინდის“ მშენებლობის პროექტის მსვლელობისას დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დამატებითი ალტერნატიული მარშრუტის ფარგლებში განსახორციელებელი სამუშაოებისათვის საჭირო მომსახურებების (სპეცტექნიკის დაქირავება, არქეოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის მომსახურებები და ტყის ჭრების მომსახურება) სახელმწიფო შესყიდვები გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით

16 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 სექტემბრის განკარგულებით ცვლილება შევიდა საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგებისათვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 3 აგვისტოს №1626 განკარგულებაში რის შედეგადაც:

  •  კასპის მუნიციპალიტეტის გარიყულის, სასირეთისა და თელაგორის სოფლების გაზიფიცირების სამუშაოების განხორციელება დაევალა მხოლოდ გარიყულსა და თელაგორში;
  • ამოღებული იქნა „პ“ ქვეპუნქტი რომელიც ითვალისწინებდა ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინაგოლის გაზიფიცირებისთვის საჭირო საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების შესრულებას;
  • დაემატა „რ“ ქვეპუნქტი, რომელიც ითვალისწინებს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ დელტასუბნის გაზიფიცირებისათვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოების შესრულებას
16 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 5 ოქტომბრის N2053 განკარგულებით მოწონებულ იქნა:

  • შეთანხმება საქართველოს მთავრობას, სს „გალტ ენდ თაგარტს“, სს „ზოტი ჰიდროს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2015 წლის 25 დეკემბერს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  • საქართველოს მთავრობასა და სს „ზოტი ჰიდროს“ შორის დასადები ხელშეკრულება „ზოტი 1“ და „ზოტი 2“ ჰიდროელექტროსადგურების სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ
13 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის N2073 განკარგულებით მოწონებულ იქნა:

  • საქართველოს მთავრობას, შპს „ჯჯპ-ს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი;
  • საქართველოს მთავრობასა და შპს „ჯჯპ-ს“ შორის 2014 წლის 22 სექტემბერს ჰიდროელექტროსადგურ „წაბლარი 2“-ის მშენებლობის განხორციელებადობის ტექნიკურ-ეკონომიკური საკითხების შესწავლის შესახებ დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი მიჩნეულ იქნეს შეწყვეტილად ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის განხორციელებადობის შესახებ ანგარიშის საქართველოს მთავრობისთვის წარმოდგენის მემორანდუმით დადგენილი ბოლო ვადის გასვლის მომენტიდან, ამავე მემორანდუმის 5
13 ოქტომბერი, 2017