საკანონმდებლო ცვლილებები

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2020 წლის 31 მარტის N510 ბრძანებით ცვლილება შევიდა „იმ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების განსაზღვრის შესახებ, რომლებიც არ საჭიროებენ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივ დასკვნას“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2011 წლის 21 ნოემბრის №149 ბრძანებაში და იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივ დასკვნას არ საჭიროებენ შემდეგი აქტების საფუძველზე გამოსაცემი ნორმატიული აქტების პროექტები:

  • „წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
  • „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
  • „განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
  • „ენერგოეტიკეტირების შესახებ“  საქართველოს კანონი
31 მარტი, 2020

კომისიის 2020 წლის 14 თებერვლის N7 დადგენილებით ცვლილება შევიდა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 29 დეკემბრის №54 დადგენილებით დამტკიცებულ „სადავო საკითხების განხილვის პროცედურული წესებში“, ასევე „ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი გაზის (აირის) დატაცების, ასევე სასმელი წყლის უკანონო მოხმარებისა და წყალარინების ქსელით უკანონო სარგებლობისათვის ადმინისტრაციული სახდელის დადებისა და იძულებით აღსრულების წესების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2010 წლის 12 აგვისტოს დადგენილებაში და შეიცვალა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევევის საქმეზე მიღებული დადგენილების გასაჩივრების ვადა და მისი ჩაბარების წესი

26 თებერვალი, 2020