საკანონმდებლო ცვლილებები

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2020 წლის 28 იანვრის N1-1/46 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს N77 ბრძანებაში და განისაზღვრა „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ელექტროენერგიის იმპორტის სატარიფო რეგულირების გაუქმებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებები, ასევე თბოელექტროსადგურის მიერ საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში გამომუშავებული ელექტროენერგიის რეალიზაციის დროებითი წესი

29 იანვარი, 2020

კომისიის 2020 წლის 24 იანვრის N2 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებაში, კერძოდ:

  • გამოყოფილ ქონებაზე გავრცელდა მიერთების წესი და პირობები;
  • ახალი მომხმარებლის წყალარინების სისტემაზე მიერთების საფასური მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქებში განისაზღვრა სხვადასხვა ოდენობით, ამასთან კომისიამ მიერთების საფასური დაადგინა ისეთი ობიექტების წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთებისათვის, რომლებიც მდებარეობენ ამ სისტემიდან 200 მეტრის რადიუსში
29 იანვარი, 2020