საკანონმდებლო ცვლილებები

კომისიის 2018 წლის 2 აგვისტოს N18 დადგენილებით ცვლილება შევიდა კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებით დამტკიცებულ „სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესებში, რომლის თანახმადაც:

 1. ლიცენზიატის განესაზღვრა ვალდებულება მომარაგების ინდივიდუალურად შეწყვეტა/აღდგენისას მომხმარებლის ინფორმირება მოახდინოს დაუყოვნებლივ;
 2. დარეგულირდა გაუმრიცხველიანებული საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის მიერ მოხმარების მიზნობრიობის შეცვლის შემთხვევა;
 3. დაზუსტდა ქვითარში მისათითებელი ინფორმაცია;
 4. ლიცენზიატს განესაზღვრა ვალდებულება განცალკევებულად ასახოს ხანდაზმული დავალიანება;
 5. აკრძალა მომხმარებლის მიერ ზედმეტად გადახდილი თანხის ხანდაზმული დავალიანების დასაფარად მიმართვა, თუ აღნიშნული პირდაპირ არ არის მომხმარებლის მიერ აღიარებული;
 6. დამატებით განისაზღვრა, რომ 1 ლარამდე დავალიანების არსებობის შემთხვევაში არ შეიძლება მომარაგების შეწყვეტია;
 7. დაზუსტდა, თუ რა შემთხვევაში შეუძლია ლიცენზიატს მოსთხოვოს მომხმარებელს დეპოზიტი და გარკვეულ შემთხვევებში განისაზღვრა დეპოზიტის მოთხოვნის წესი;
 8. რეგულირებაში შემოვიდა ელექტრონული აქტი;
 9. განისაზღვრა ელექტროენერგიით მომარაგების შეწყვეტის ან უკანონოდ მოხმარების შესახებ ელექტრონულ აქტზე მომხმარებლის ახსნა-განმარტების დაფიქსირების წესი, თუ აღნიშნული ტექნიკურად შეუძლებელია ელექტრონული აქტის შედგენის საშუალებით;
 10. განისაზღვრა იმ არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების წესი რომელიც ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ მარაგდებოდა;
 11. დაზუსტდა რეგულირებადი მიერთების 100 მეტრის რადიუსი, კერძოდ მანამდე არსებული რეგულაცია ითვალისწინებდა წყალმომარაგების სისტემიდან 100 მეტრის რადიუსში მიერთებას
9 აგვისტო, 2018