ზოგადი კანონმდებლობა

საქართველოს კანონი ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ

საქართველოს კანონი ენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ (ძალადაკარგული)

საქართველოს კანონი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ

საქართველოს კანონი რეგულირების საფასურის შესახებ

საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ

საქართველოს კანონი წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციების შესახებ

მთავრობის დადგენილება ელექტროენერგიის ბაზრის მოდელის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესები

ბუნებრივი გაზის ბაზრის წესები

მთავრობის დადგენილება ელექტროენერგიის ზოგიერთ მწარმოებელზე საჯარო მომსახურების გაწევის ვალდებულების დაკისრების შესახებ

მთავრობის დადგენილება შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისთვის“ საჯარო მომსახურების გაწევის ვალდებულების დაკისრების შესახებ 

მთავრობის დადგენილება შპს „ვარციხე-2005-ისთვის“ საჯარო მომსახურების გაწევის ვალდებულების დაკისრების შესახებ