ზოგადი კანონმდებლობა

საქართველოს კანონი "ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ"

საქართველოს კანონი "ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ"

საქართველოს კანონი "რეგულირების საფასურის შესახებ"

საქართველოს კანონი "ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ"

საქართველოს კანონი "წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციების შესახებ"

მთავრობის დადგენილება "ელექტროენერგიის ბაზრის მოდელის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ"

ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესები

ბუნებრივი გაზის ბაზრის წესები

საქართველოს კანონი "განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ"

მთავრობის დადგენილება "ელექტროენერგეტიკის სექტორში მცირე საწარმოს მაჩვენებლების განსაზღვრის შესახებ"

საქართველოს კანონი "ენერგოეფექტურობის შესახებ"

საქართველოს კანონი "შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ"

საქართველოს კანონი "კონკურენციის შესახებ"

საქართველოს კანონი "ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ"

მთავრობის დადგენილება "ელექტროენერგიის ზოგიერთ მწარმოებელზე საჯარო მომსახურების გაწევის ვალდებულების დაკისრების შესახებ"

მთავრობის დადგენილება "შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისთვის“ საჯარო მომსახურების გაწევის ვალდებულების დაკისრების შესახებ"

მთავრობის დადგენილება"შპს „ვარციხე-2005-ისთვის“ საჯარო მომსახურების გაწევის ვალდებულების დაკისრების შესახებ"

მთავრობის დადგენილება "საქართველოს ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის ოპერატორის განცალკევების გეგმის დამტკიცების შესახებ"

მთავრობის დადგენილება "წინასწარი ლიცენზიის/ნებართვის გაცემის ვადების და წესების შესახებ"

ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნებელი ხელშეკრულება