23.02.2023 რელიზი

23 თებერვალი, 2023

 

ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელი კომპანიების განცალკევების მონიტორინგის განხორციელების მიზნით, მარეგულირებელ კომისიასთან შეთანხმებით კომპანიებში დანიშნული შესაბამისობის ოფიცრის შერჩევის წესები გამკაცრდა. კომისიის გადაწყვეტილებით „გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის განცალკევების წესებში“ შესული ცვლილების შესაბამისად, შესაბამისობის ოფიცრის შერჩევა ღია კონკურსის საფუძველზე მოხდება. 

ცვლილებით განსაზღვრა, რომ შესაბამისობის ოფიცრობის კანდიდატი არ უნდა წარმოადგენდეს ვერტიკალურად ინტეგრირებული საწარმოს ან/და მისი სხვა შემადგენელი ნაწილის მიერ დასაქმებულ პირს, არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში. წესებში განხორციელებული ცვლილება განპირობებული იყო არსებული პრაქტიკის გათვალისწინებით, გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორების მიერ შესაბამისობის ოფიცრის კანდიდატის შერჩევის პროცესში წარმოშობილი ხარვეზებით.   

აღნიშნული ცვლილების საფუძველს წარმოადგენს ევროპის მესამე ენერგეტიკული პაკეტის დირექტივების ეფექტიანი იმპლემენტაცია, რომლის განხორციელების ვალდებულებაც აიღო საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებითა და ენერგეტიკულ გაერთიანებაში (Energy Community) გაწევრიანებით.