28.02.2020 სხდომის შედეგები

28 თებერვალი, 2020

კომისიამ 2020 წლის 28 თებერვალის საჯარო სხდომაზე დღისწესრიგით გათვალისწინებულ 29 საკითზე იმსჯელა. საკითხების უმრავლესობა, კერძოდ 25 საკითხი ეხებოდა გამაწილებელ ქსელზე ახალი მიერთების თემას.

ასევე, სხდომაზე დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებები კომისიის 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შესატანად ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით შპს „გოგოჭური და კომპანიისთვის“ და შპს „დიდი დიღომისთვის“

გაგრძელდა  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი საჩივრის ვადები და ასევე, განისაზღვრა აქტების გამოცემის ვადები.