30.12.2019 რელიზი

30 დეკემბერი, 2019

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით სამომხმარებლო ტარიფები უცვლელი დარჩა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზისა“ და სს „საქორგგაზის“ აბონენტებისთვის.

შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“  ახალი სამომხმარებლო ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს  56. 928 თეთრ/მ3-ს. (2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით მოქმედი ტარიფი შეადგენს 56.929 თეთრ/მ3-ს).   

სს „საქორგგაზის“ ახალი სამომხმარებლო ტარიფი,  დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს 56.990  თეთრ/მ3-ს. (2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით მოქმედი ტარიფი შეადგენს  56.999  თეთრ/მ3-ს).   

ახალი სამომხმარებლო ტარიფები ძალაში შევა 2020 წლის 1 იანვარს და იმოქმედებს 2020 წლის 1 ივლისამდე. ახალი კანონმდებლობის საფუძველზე დროებითი ტარიფის დადგენა განპირობებულია იმით, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საქართველოს მთავრობასა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზსა“ და სს „საქორგგაზს“ შორის,  მათ მიერ განხორციელებული ინვესტიციების განაწილების ტარიფში ასახვის პირობებთან დაკავშირებით. მოლაპარაკებების დასრულებისთანავე, კომისია იმსჯელებს კომპანიებისთვის გრძელვადიანი ტარიფების დადგენაზე.

საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული მექანიზმების გათვალისწინებით,  გრძელვადიანი საბოლოო სამომხმარებლო ტარიფის შენარჩუნება არსებული განაკვეთის ოდენობით შესაძლებელი იქნება ე.წ. „სოციალური გაზის“ შესასყიდი ფასის შემცირებით. 

30 დეკემბრის სხდომაზე კომისიის მიერ დადგინდა რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფები გრძელვადიან პერიოდზე, 2020-2022 წლებისთვის. კერძოდ, შპს „სოკარ ჯორჯია გაზისთვის“ მიწოდების ტარიფი შეადგენს 25.013  თეთრი/მ3-ს, ხოლო სს „საქორგგაზისთვის“ – 25.007  თეთრი/მ3-ს. 

ორივე კომპანიის შემთხვევაში 2020-2022 წლების პერიოდზე განისაზღვრა ტრანსპორტირების ტარიფი 1.895 თეთრი/მ3-ის ოდენობით.

რაც შეეხება განაწილების საქმიანობის ტარიფს, რომელიც ძალაში შევა 2020 წლის 1 იანვარს და იმოქმედებს 2022 წლის 1 ივლისის ჩათვლით, შპს „სოკარ ჯორჯია გაზისთვის“  განისაზღვრა 21.336  თეთრი/მ3-ის ოდენობით, ხოლო სს „საქორგაზისთვის“  - 21.395 თეთრი/მ3-ის ოდენობით.