29.10.2019 რელიზი

29 ოქტომბერი, 2019

 

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 2019 წლის 29 ოქტომბრის საჯარო სხდომაზე „იდუმალი მომხმარებლის“ კვლევის ახალი ეტაპის შედეგები განიხილა. კვლევის ფარგლებში შემოწმდა საქართველოს მასშტაბით ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორებში მოქმედი 10 კომუნალური მომსახურების კომპანიის სერვისების შესაბამისობა კომისიის მიერ დადგენილ სტანდარტებთან. შემოწმების შედეგად გამოვლინდა ახალი დარღვევები, ასევე გადამოწმდა წინა კვლევის ფარგლებში გამოვლენილი დარღვევები და  მათი აღმოფხვრის მიზნით კომისიის მიერ კომპანიებისათვის მიცემული რეკომენდაციების შესრულების ხარისხი.

ანგარიშის შედეგებით დასტურდება, რომ კომპანიებმა ნაწილობრივ გამოასწორეს წინა კვლევის ფარგლებში გამოვლენილი სისტემური ხასიათის დარღვევები. კომისიამ ახალი და განმეორებითი დარღვევების აღმოსაფხვრელად კომპანიებს ერთთვიანი ვადა განუსაზღვრა.

2019 წლის 15 ივლისიდან 2019 წლის 3 სექტემბრის ჩათვლით წარმოებული „იდუმალი მომხმარებლის“ კვლევის ფარგლებში შემოწმდა სს „თელასის“, სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“, შპს „თბილისი ენერჯის“, შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“, სს „საქორგგაზის“, შპს „ინტერგაზის“, შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“, შპს „რუსთავის წყლის“ და შპს „ბათუმის წყლის“  მიერ მომხმარებელზე გაწეული კომუნალური სერვისების პროცესი. კერძოდ, დაკვირვება განხორციელდა გამანაწილებელ ქსელებზე ახალი მომხმარებლის მიერთების, სიმძლავრის გაზრდის, აბონენტის მიერ პირადი ინფორმაციის მოთხოვნის, მომარაგების ტექნიკური ხარისხის შემოწმების, ელექტრონული ქვითრისა და ტექსტური შეტყობინების შინაარსის/მიღების, გადაუხდელობის გამო მომარაგების შეწყვეტისა და აღდგენის, გეგმური წყვეტისა და ქოლცენტრის  მომსახურებებზე.

კვლევის ფარგლებში  ახალი დარღვევები გამოვლინდა სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“, შპს „თბილისი ენერჯის“, შპს „საქორგგაზის“, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“, შპს „რუსთავის წყლის“, შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის “  სერვისცენტრებში. დარღვევები შეეხებოდა ახალი მომხმარებლის ქსელზე მიერთების პროცედურებს, მათ შორის ბუნებრივი გაზით მომარაგების დაწყებასთან დაკავშირებულ დარღვევებს, მომარაგების დაწყების ტექნიკური ხარისხის შემოწმებას, ელექტრონულ ფოსტაზე ქვითრის მიღებასა და აბონენტის მიერ პირადი ინფორმაციის მოთხოვნას.

საერთო ხასიათის განმეორებითი დარღვევები დაფიქსირდა სს „თელასის“, სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“, შპს „თბილისი ენერჯის“, შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“, შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“, შპს „ბათუმის წყლის“ სერვისცენტრებში. კერძოდ, კვლავ ეთქვათ უარი მოქალაქეებს ახალი მიერთების განაცხადის ჩაბარებაზე, ელექტრონულ ფოსტაზე ქვითრის მიღებაზე. ასევე, დაფიქსირდა შემთხვევა, როდესაც კომპანიამ მომხმარებლის განაცხადი ელექტრონული ქვითრის მოთხოვნაზე არ დაარეგისტრირა კომისიის ელექტრონულ ჟურნალში, რეაგირების გარეშე დატოვა მომხმარებლის განაცხადი, დაარღვია მომარაგების დაწყების, შეწყვეტა/აღდგენის პროცედურები.   

დადგინდა, რომ სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“, შპს „თბილისი ენერჯის“, შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისა“ და შპს „ბათუმის წყლის“ მიერ გამოსწორებულია წინა კვლევის დროს გამოვლენილი დარღვევები. მათ შორის, მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გაგზავნილი ქვითრის, განაცხადის რეგისტრაციაზე გაგზავნილი ინფორმაციის შინაარსი, ტექსტურ შეტყობინებაში მითითებულია რეგისტრაციის თარიღი და ა.შ. 

„იდუმალი მომხმარებლის“ კვლევა განხორციელდა კომისიის დაკვეთით, სატენდერო პირობების საფუძველზე, შპს „4 სერვის ჯი სეილსის“ მიერ.