პირდაპირი მომხმარებლები

"ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის "ლ" პუნქტის თანახმად, პირდაპირი მომხმარებელი არის პირი, რომელიც  ბუნებრივ გაზს იღებს ტრანსპორტირების სისტემიდან, და რომელიც არ არის განაწილების ლიცენზიატი.