ადმინისტრაციული საჩივრის ვადის გაგრძელება

11 მარტი, 2020

2020 წლის 11 მარტის საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებებით განისაზღვრა ადმინისტრაციული აქტების გამოცემის ვადები

გადაწყვეტილება 25/17

გადაწყვეტილება 25/18