ადმინისტრაციული საჩივრის ვადის გაგრძელება

16 მარტი, 2020

2020 წლის 16 მარტის საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებებით განისაზღვრა  ადმინისტრაციული აქტის გამოცემის ვადა

გადაწყვეტილება 27/1