ადმინისტრაციული საჩივრის ვადის გაგრძელება

19 მარტი, 2020

2020 წლის 19 მარტის საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებებით განისაზღვრა  ადმინისტრაციული აქტის განხილვის ვადა

გადაწყვეტილება 28/28