ადმინისტრაციული საჩივრის ვადის გაგრძელება

29 აპრილი, 2020

2020 წლის29 აპრილის საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებებით განისაზღვრა ადმინისტრაციული საჩივრების განხილვის ვადები

გადაწყვეტილება 34/21

გადაწყვეტილება 34/22