ადმინისტრაციული საჩივრის ვადის გაგრძელება

7 მაისი, 2020

2020 წლის 7 მაისის საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით განისაზღვრა ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადა

გადაწყვეტილება 35/10

ასევე, განისაზღვრა დმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადა

გადაწყვეტილება 35/11