ადმინისტრაციული საჩივრის ვადის გაგრძელება

28 მაისი, 2020

2020 წლის 28 მაისის საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით განისაზღვრა ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადა

გადაწყვეტილება 39/8

ასევე, განისაზღვრა დმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადა

გადაწყვეტილება 39/9