ადმინისტრაციული საჩივრის ვადის გაგრძელება

11 ივნისი, 2020

2020 წლის 11 ივნისის საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით განისაზღვრა დმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადა

გადაწყვეტილება 43/7