ადმინისტრაციული საჩივრის ვადის გაგრძელება

18 ივნისი, 2020

2020 წლის 18 ივნისის საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებებით განისაზღვრა ადმინისტრაციული საჩივრების განხილვის ვადები

გადაწყვეტილება 44/13

გადაწყვეტილება 44/14

ასევე, განისაზღვრა დმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადა

გადაწყვეტილება 44/15