ადმინისტრაციული საჩივრის ვადის გაგრძელება

2 ივლისი, 2020

2020 წლის 2 ივლისის საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებებით განისაზღვრა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების გამოცემის ვადები

გადაწყვეტილება 47/11

გადაწყვეტილება 47/12