ადმინსტრაცული საჩივრის ვადის გაგრძელება

27 მარტი, 2020

2020 წლის 27 მარტის საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით განისაზღვრა ადმინისტრაციული აქტის გამოცემის ვადა

გადაწყვეტილება 30/10