ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება

8 აპრილი, 2020

14.05.2020 #14 დადგენილებით დასრულდა

ცნობა

„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის საფუძველზე, 2020 წლის 8 აპრილის №31/3 გადაწყვეტილების თანახმად, დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის – კომისიის დადგენილების გამოსაცემად (შპს „დიდი დიღომისთვის“ ნორმატიული დანაკარგების დადგენის მიზნით).

კომისიის დადგენილების გამოცემის ვადაა არაუგვიანეს 2020 წლის 20 მაისი, ხოლო აღნიშნული დადგენილების შესახებ მოსაზრებების წარდგენის ბოლო ვადად განსაზღვრულია 2020 წლის 11 მაისი, 18:00 საათი, მისამართი: ქ. თბილის, ად. მიცკევიჩის ქ. 19 ელ. ფოსტა: mail@gnerc.org 

იხილეთ დადგენილების პროექტი

იხილეთ განმარტებითი ბარათი