კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

1 აგვისტო, 2017
59/1
სს „ენერგო-პრო ჯორჯიაზე“ გაცემულ ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
წარადგენს: ნუგზარ ბერიძე,
59/2
სს „კახეთის ენერგოდისტრიბუციაზე“ გაცემული ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიის გაუქმებისა და საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2003 წლის 23 მაისის № 25/2 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
წარადგენს: ნუგზარ ბერიძე,