კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

8 აგვისტო, 2017
61/1
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისისში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ“.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,