კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

21 აგვისტო, 2017
65/1
სს „ენერგო-პრო ჯორჯიაზე“ გაცემულ ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
65/2
სს „კახეთის ენერგოდისტრიბუციაზე“ გაცემული ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიის გაუქმებისა და საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2003 წლის 23 მაისის № 25/2 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
65/3
„ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ნუგზარ ბერიძე,
65/4
ზეპირი მოსმენა „შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის (წყალმომარაგების საქმიანობა) ნაწილობრივ კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ“
წარადგენს: ლია გვაზავა,
65/5
ზეპირი მოსმენა „შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის (ელექტროენერგიის წარმოების საქმიანობა) ნაწილობრივ კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ“
წარადგენს: ლია გვაზავა,
65/6
ზეპირი მოსმენა „შპს „რუსთავის წყალის“ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის ნაწილობრივ კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ“
წარადგენს: ლია გვაზავა,
65/7
ზეპირი მოსმენა „შპს „მცხეთის წყალის“ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის ნაწილობრივ კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ
წარადგენს: ლია გვაზავა,
65/8
შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიაზე“ ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,