კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

11 სექტემბერი, 2017
68/1
ზეპირი მოსმენა შპს ,,აჭარისწყალი ჯორჯიაზე" ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიის გაცემის შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,