კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

17 ოქტომბერი, 2017
77/1
ზეპირი მოსმენა სს ,,თელასის" ხუთწლიანი განვითარების გეგმის. (გადმოტანილია 5.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
77/2
ეპირი მოსმენა სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" ხუთწლიანი განვითარების გეგმის. (გადმოტანილია 5.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
77/3
„ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას გენერაციის“ მოთხოვნის ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შესახებ“ კომისიის 2015 წლის 1 ოქტომბრის №54/51 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. (გადმოტანილია 5.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
77/4
„ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესის“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 30 ივლისის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ." (გადმოტანილია 5.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ნუგზარ ბერიძე,
77/5
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქსელის წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
77/6
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 14 იანვრის №2/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.(გადმოტანილია 16.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ირინე ინანეიშვილი,
77/7
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან არსებული მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ." (გადმოტანილია 16.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ირინე ინანეიშვილი,
77/8
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,