კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

3 ნოემბერი, 2017
83/1
„ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესის“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 30 ივლისის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ." (გადმოტანილია 5.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ნუგზარ ბერიძე,
83/2
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე „სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
83/3
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე შპს „სოკარ გაზ ექსპორტ–იმპორტის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,