კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

7 ნოემბერი, 2017
14:00 სთ
84/1
„საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტრულ ქსელებში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ - საქართველოსვ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
84/2
ზეპირი მოსმენა შპს „ვიპ-სერვისზე“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე." (გადმოტანილია 16.10.2017, 19.10 2017 და 2.11.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
84/3
„ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესის“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 30 ივლისის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ." (გადმოტანილია 5.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,