კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

4 დეკემბერი, 2017
14:00 სთ
90/1
შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“, შპს ,,მცხეთის წყლის“, შპს ,,რუსთავის წყლის“ წყალმომარაგების სიტემებში ,,სასმელი წყლის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ – სამართლებრივი აქტის - კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: გივი ნადირაძე,
90/2
,,სასმელი წყლის ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესის“ დამტკიცების შესახებ ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტის - კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საკითხი.
წარადგენს: გივი ნადირაძე,