კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

13 ივლისი, 2018
13:00 სთ
55/1
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
55/2
„ქ. ბათუმში საკმარისი სიმძლავრის არარსებობის გამო გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნებზე“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(გადმოტანილია 7.06.2018, 21.06.2018, 5.07.2018 და 12.07.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
55/3
,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზსა" და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 2.07.2018, 5.07.2018 და 12.07.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
55/4
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 14 იანვრის №2/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."(გადმოტანილია 12.07.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ირინე ინანეიშვილი,