კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

18 ივლისი, 2018
12:00 სთ
57/1
„ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიატების, წყალმომარაგების ლიცენზიატების, აგრეთვე ბუნებრივი გაზის მიმწოდებლების შერჩევითი შემოწმების გადამოწმების ეტაპის შედეგების შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,