კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

25 ივლისი, 2018
13:00 სთ
60/1
ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის ნორმატიულ-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გამოცემის თაობაზე (სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით);
წარადგენს: ლანა სულაკაძე, გოჩა ჩიტიძე,
60/2
ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის ნორმატიულ-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გამოცემის თაობაზე (სს „საჩხერეგაზის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით);
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე, ლევან ენუქიძე,
60/3
ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის ნორმატიულ-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გამოცემის თაობაზე (სს „ენერგოკავშირის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე, ლევან ენუქიძე,