კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

21 სექტემბერი, 2018
12:00 სთ
76/1
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ."
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,