კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

12 ოქტომბერი, 2018
12:00 სთ
82/1
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქსელის წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
82/2
ზეპირი მოსმენა „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციის“ მოთხოვნის ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შესახებ კომისიის 2017 წლის 17 ოქტომბრის №77/3 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
82/3
„ზეპირი მოსმენა „ხუთწლიანი (2019-2023 წლების) განვითარების გეგმის შეთანხმების თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
82/4
„ზეპირი მოსმენა „ხუთწლიანი (2019-2023 წლების) განვითარების გეგმის შეთანხმების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
82/5
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქსელის წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
82/6
შპს „აჭარ ენერჯი-2007“-ზე ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიის გაცემის შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 20 მარტის № 20/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
82/7
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
82/8
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე თამაზ წიქარიშვილსა (აბ №751096575) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის დავის თაობაზე." (გადმოტანილია 19.09.2018 და 11.10.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,