კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

31 ოქტომბერი, 2018
14:00 სთ
87/1
„ზეპირი მოსმენა „თბილისის ბუნებრივი გაზით სტაბილური მომარაგების უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 წლის 16 მარტის N3/1 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
87/2
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,ნექტარი-2008“ კუთვნილი ობიექტის მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 4.10.2018 და 18.10.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
87/3
„ზეპირი მოსმენა შპს „ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგიასა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე“. (გადმოტანილია 4.10.2018 და 18.10.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
87/4
„ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზის და წყალმომარაგების სექტორში საცალო მომხმარებლის მიერ სსიპ „იუსტიციის სახლის“ მეშვეობით ჩასაბარებელი განცხადებების კატეგორიების განსაზღვრის თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
87/5
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია)(გადმოტანილია 18.10.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
87/6
„ზეპირი მოსმენა „შპს „ემ.ჯი რენიუებლზ“-ის (ლოპოტაჰესის) ელექტროენერგიის მიღება-ჩაბარების აქტებში ელექტროენერგიის რაოდენობის გაანგარიშების თაობაზე“. (გადმოტანილია 18.10.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
87/7
„არაგაზიფიცირებულ დასახლებათა ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 30 აგვისტოს №68/16 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
87/8
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ."
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
87/9
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,