კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

5 ივნისი, 2019
12:00 სთ
43/1
ზეპირი მოსმენა ”ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიატის სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ კუთვნილ ქვესადგურებში არსებული თავისუფალი სიმძლავრეების გამოთვლის მეთოდოლოგიის შეთანხმების შესახებ“ .
წარადგენს: მიხეილ სულაძე,
43/2
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიატის შპს „ენერგოტრანსის“ კუთვნილი კონვერქტორული სადგურის თავისუფალი სიმძლავრეების დადგენის მეთოდოლოგიის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: მიხეილ სულაძე,
43/3
ზეპირი მოსმენა ”ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქსელის წესებში” ცვლილებების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებლივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: მიხეილ სულაძე,
43/4
ზეპირი მოსმენა „ამხანაგობა „ერთობის“ თავჯდომარის ბატონი თენგიზ გაჩეჩილაძესა და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
43/5
„ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ელექტროენერგიით საიმედო მომარაგების თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 23 აგვისტოს №66/18 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.(გადმოტანილია 31.05.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,