კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

19 ივნისი, 2019
15:00 სთ
48/1
ზეპირი მოსმენა ”ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიატის სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ კუთვნილ ქვესადგურებში არსებული თავისუფალი სიმძლავრეების გამოთვლის მეთოდოლოგიის შეთანხმების შესახებ“. (გადმოტანილია 5.06.2019 და 14.06.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: მიხეილ სულაძე,
48/2
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიატის შპს „ენერგოტრანსის“ კუთვნილი კონვერქტორული სადგურის თავისუფალი სიმძლავრეების დადგენის მეთოდოლოგიის შეთანხმების შესახებ“. (გადმოტანილია 5.06.2019 და 14.06.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: მიხეილ სულაძე,