კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

26 ივლისი, 2019
12:00 სთ
63/1
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 6 მარტის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
63/2
„შპს „მოდუსის“ კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
63/3
„ბორის შელიას კუთვნილი ობიექტის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ყაზტრანსგაზთბილისის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
63/4
„შპს „საბას“ კუთვნილი ობიექტის მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის პერიოდის გადავადების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
63/5
„ახალი მომხმარებლის - იოსებ ლალიაშვილის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
63/6
„ა(ა)იპ „მუზეუმების გაერთიანების“ კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის პერიოდის გადავადებაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია 11.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
63/7
„ახალი მომხმარებლის, შპს „უკეთესი თბილისის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
63/8
„ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ვარშამ მურადიანის კუთვნილი ობიექტის) ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
63/9
შპს „სან ჰაუსის“ კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის პერიოდის გადავადებაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
63/10
„ახალი მომხმარებლის, შპს „მაქსიხარის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
63/11
„ახალი მომხმარებლის (დავით ჯანიაშვილის კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
63/12
„ახალი მომხმარებლის, თეიმურაზ დვალის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
63/13
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,თეთრი სამყაროს“ კუთვნილი ობიექტის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
63/14
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ბეტა ჯგუფის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
63/15
„ახალი მომხმარებლის, შპს „პრომონთ“-ის კუთვნილი ობიექტის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 17.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
63/16
ზეპირი მოსმენა შპს „აითილების“ „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების თაობაზე დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის მოთხოვნის განხილვის შესახებ. (გადმოტანილია 19.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
63/17
ზეპირი მოსმენა შპს „რუსთავის ფოლადის“ „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების თაობაზე დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის მოთხოვნის განხილვის შესახებ. (გადმოტანილია 19.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
63/18
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ბანი 2007"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(გადმოტანილია 5.07.2019 და 18.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
63/19
ზეპირი მოსმენა შპს ,,კვაჭაძე და კომპანიასა" და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ." კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N4910521320)(გადმოტანილია 4.07.2019 და 18.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
63/20
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ნიუ ლაიფსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N755690291) (გადმოტანილია 5.07.2019, 17.07.2019,18.07.2019 და 19.07.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
63/21
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე მაია მელაძესა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: ტრისტან ბენაშვილი,
63/22
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე ლევან ლოსაბერიძესა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: ტრისტან ბენაშვილი,
63/23
„ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის საბითუმო მიმწოდებლის კვარტალური ანგარიშგების ფორმის“ დატკიცების შესახებ“
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
63/24
ენერგეტიკული ბაზრების მონიტორინგის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
63/25
ზეპირი მოსმენა სს „რუსთავის აზოტის“ „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების თაობაზე დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,