კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

29 ნოემბერი, 2019
12:00 სთ
96/1
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
96/2
შპს „თელავგაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
96/3
სს „საქორგგაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
96/4
„ზეპირი მოსმენა სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო სს „თელასის“ დაჯარიმების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
96/5
„ახალი მომხმარებლის, შპს „საქართველოს ნერგების“ კუთვნილი ობიექტის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
96/6
სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 20 იანვრის № 4/8 გადაწყვეტილებით გაცემულ ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
96/7
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
96/8
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ შპს „ვიონი საქართველოს“ განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე." (გადმოტანილია 18.11.2019 და 22.11.2019 სხდომებიდან )
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
96/9
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ბატონი ლევან მუმლაძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 18.11.2019 და 22.11.2019 სხდომებიდან )
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
96/10
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ფლექსი დეველოპმენტი ბაგების“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია 22.11.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,