კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

6 დეკემბერი, 2019
12:00 სთ
99/1
„ზეპირი მოსმენა შპს „ფარ ფუდისთვის“ დარიცხული კომპენსაციის გასაჩივრებაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ განცხადების განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
99/2
„სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო სს „თელასის“დაჯარიმების შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ იზორია,
99/3
„სპს „გოგოჭური და კომპანიაზე“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაცემის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2005 წლის 21 დეკემბრის №27/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
99/4
ზეპირი მოსმენა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
99/5
სს „ენერგოკავშირის“ მიერ 2019–2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ."
წარადგენს: ირაკლი გალდავა, მაია ბრეგვაძე,
99/6
შპს „ვარკეთილაირის“ მიერ 2019–2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ."
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
99/7
სს „საჩხერეგაზის“ მიერ 2019–2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ."
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
99/8
„ახალი მომხმარებლის, შპს „კიკვიძე 1-ის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
99/9
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ნიუ გრუპ პლიუსის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
99/10
„ახალი მომხმარებლის, შპს „იქსორის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
99/11
„ელექტროენერგეტიკის სექტორში ერთიანი საბუღალტრო-სააღრიცხვო სისტემის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 27 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი ხუნჯუა,
99/12
„საჯარო ინფორმაციის შესახებ ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე“.
წარადგენს: ირინე ინანეიშვილი,
99/13
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“. (გადმოტანილია 29.11.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
99/14
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,