კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

13 დეკემბერი, 2019
12:00 სთ
102/1
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში (სამივე სექტორში დამტკიცებულ მიწოდებისა და მოხმარების წესებში) ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის - კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
102/2
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,მ2 მთაწმინდაზე“ კუთვნილი ობიექტის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
102/3
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,სითი ჰაუსის“ კუთვნილი ობიექტის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
102/4
„ახალი მომხმარებლის - შპს „სესოს“ კუთვნილი ობიექტის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
102/5
„ზეპირი მოსმენა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 6 მარტის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
102/6
შპს „თელავგაზის“ მიერ 2019-2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
102/7
შპს „ტაბა“ მიერ 2019–2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ.
წარადგენს: ირაკლი გალდავა, ოთარი ნალჩევანიძე,
102/8
შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ 2019–2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ."
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
102/9
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „დიღომი ვილა გაზისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
102/10
„სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო სს „თელასის“დაჯარიმების შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 6.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თეიმურაზ იზორია,
102/11
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 14 ნოემბრის №91/17 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
102/12
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატში დასაქმებულ პირთა დაწინაურების, გადაყვანის, წახალისებისა და პრემირების წესის დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: თეონა ლოლაძე,
102/13
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
102/14
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
102/15
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,