კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

30 დეკემბერი, 2019
12:00 სთ
109/1
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მიერ 2019-2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ." (გადმოტანილია 20.12.2019 და 27.12.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
109/2
სს „საქორგგაზის“ მიერ 2019-2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ." (გადმოტანილია 20.12.2019 და 27.12.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
109/3
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „სოკარ ჯორჯია გაზისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენა); (გადმოტანილია 27.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, ლევან ენუქიძე,
109/4
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოცემა (სს „საქორგგაზისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენა). (გადმოტანილია 27.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, ლევან ენუქიძე,
109/5
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „ენგურჰესისთვის“ ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის კორექტირება).
წარადგენს: ლანა სულაკაძე, გიორგი ხუნჯუა,
109/6
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „ვარდნილჰესების კასკადისთვის“ ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის კორექტირება).
წარადგენს: ლანა სულაკაძე, გიორგი ხუნჯუა,
109/7
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემა (სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის“ ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის კორექტირება).
წარადგენს: ლანა სულაკაძე, გიორგი ხუნჯუა,
109/8
„სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების დამტკიცების შესახებ. (გადმოტანილია 26.12.2019 და 27.12.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
109/9
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2018 წლის 27 დეკემბრის #110/4 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: რამაზ ნანიკაშვილი,
109/10
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის საპროგნოზო ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების თაობაზე.
წარადგენს: რამაზ ნანიკაშვილი,
109/11
დადგენილება „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,
109/12
ზეპირი მოსმენა „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის შესახებ“.
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,
109/13
ზეპირი მოსმენა „სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის შესახებ“.
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,
109/14
„ზეპირი მოსმენა „დავების განხილვის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,
109/15
ზეპირი მოსმენა „ქ. თბილისში ელექტრომომარაგების, წყალმომარაგებისა და დასუფთავების ერთიანი ინტეგრირებული და კოორდინირებული სისტემის მეშვეობით განხორციელების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 13 ოქტომბრის №24/3 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის შესახებ“.
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,
109/16
,,მოქალაქე შოთა ბაღაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N3100193930) (გადმოტანილია 19.12.2019 და 26.12.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
109/17
,,მოქალაქე მიხეილ ზედგენიძესა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ" გადაწყვეტილებია გამოცხადება. (აბ.N630033-663) (გადმოტანილია 26.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
109/18
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ შპს „ინტერაგროს“ განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 20.12.2019, 26.12.2019 და 27.12.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
109/19
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება."
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,