კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

28 იანვარი, 2020
14:00 სთ
7/1
„ზეპირი მოსმენა „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის შესახებ.“
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,
7/2
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების შესახებ ნათია ხულუზაურის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
7/3
„ზეპირი მოსმენა ახალი მომხმარებლის - შპს „გრინსერვის + - ის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთებისვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია 17.01.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
7/4
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,არიკის’’ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
7/5
„ახალი მომხმარებლის, ბეგი მეგრელიშვილის კუთვნილი ობიექტის მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის პერიოდის გადავადების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
7/6
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,კომბინატის’’ კუთვნილი ობიექტის მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის პერიოდის გადავადების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
7/7
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ თამარ საყვარელიძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
7/8
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,გრინვოშის“ კუთვნილი ობიექტის (ს/კ:01.11.19.007.021) ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
7/9
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,გრინვოშის“ კუთვნილი ობიექტის (ს/კ:01.11.10.007.036) ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
7/10
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,სამშენებლო კომპანია აპექს დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
7/11
„ახალი მომხმარებლის, შპს „კონსოლის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
7/12
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ გოჩა რუხაძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
7/13
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების შესახებ ამირან ობგაიძე განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
7/14
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების შესახებ იური ვაშაკიძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
7/15
ზეპირი მოსმენა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
7/16
ზეპირი მოსმენა „სს „თელასისა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ სალიცენზიო პირობებთან მიმართებით ელექტრომომარაგების საიმედოობის 2018 წლის მაჩვენებლების შეფასების შესახებ“ კომისიის 2019 წლის 29 აგვისტოს №73/12 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
7/17
„ელექტროენერგეტიკის სექტორში ერთიანი საბუღალტრო-სააღრიცხვო სისტემის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 27 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი ხუნჯუა,
7/18
„ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიატებისთვის ერთიანი ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 15 დეკემბრის №84/51 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ანგარიშგების ფორმებში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: ლევან ზაქარეიშვილი,
7/19
„მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურის ერთიანი ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 15 დეკემბრის №84/52 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ანგარიშგების ფორმებში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ლევან ზაქარეიშვილი,
7/20
„ზეპირი მოსმენა „საბალანსო ელექტროენერგიის გაყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 14 აგვისტოს №30/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. (გადმოტანილია 24.01.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: ლევან ზაქარეიშვილი,
7/21
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატში დასაქმებულ პირთა შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: თეონა ლოლაძე,
7/22
„სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 14 ნოემბრის № 91/19 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,
7/23
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 14 ნოემბრის № 91/18 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,
7/24
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 14 ნოემბრის №91/17 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,
7/25
ქ. თბილისში ელექტრომომარაგების, წყალმომარაგებისა და დასუფთავების ერთიანი ინტეგრირებული და კოორდინირებული სისტემის მეშვეობით განხორციელების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 13 ოქტომბრის №24/3 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - გადაწყვეტილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 22 ნოემბრის № 94/32 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,
7/26
„ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორში რეგულირების საფასურის ფაქტობრივი მონაცემების ფორმების დამტკიცების თაობაზე“.
წარადგენს: რამაზ ნანიკაშვილი,
7/27
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
7/28
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,