კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

14 თებერვალი, 2020
12:00 სთ
14/1
„ახალი მომხმარებლის, ზურაბ კარტოზიას კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
14/2
„ახალი მომხმარებლის, შპს „კაპიტალ დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
14/3
,,ახალი მომხმარებლის (შპს ,,აგორას“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
14/4
,,ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ჯითი თაუერის“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
14/5
,,ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ექსტრა ჰოტელ ჯორჯიას“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
14/6
ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ეკოსერვის ჯგუფი“) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ. (გადმოტანილია 7.02.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
14/7
,,ახალი მომხმარებლის (შპს ,,სოლოს დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: კობა კობაური,
14/8
,,ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ჯი-თი მოტორსის“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: კობა კობაური,
14/9
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ა(ა)იპ „გურჯაანის მუნიციპალური სერვისის“ განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
14/10
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ამხანაგობა „ნინოშვილი 51“) მიერთების ვადის გადაცილების გამო მიერთების საფასურის განახევრების გაუქმების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
14/11
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ კუთვნილ ქვესადგურებში არსებული თავისუფალი სიმძლავრეების დადგენის მეთოდოლოგიის“ შეთანხმების თაობაზე“.
წარადგენს: მიხეილ სულაძე,
14/12
შპს „ენერგოტრანსის“ კუთვნილი კონვერტორული სადგურის თავისუფალი სიმძლავრეების დადგენის მეთოდოლოგიის შეთანხმების თაობაზე“.
წარადგენს: მიხეილ სულაძე,
14/13
ზეპირი მოსმენა „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის შესახებ“
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,
14/14
ზეპირი მოსმენა „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის შესახებ“.
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,
14/15
ზეპირი მოსმენა „სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის შესახებ“.
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,
14/16
ზეპირი მოსმენა „ქ. თბილისში ელექტრომომარაგების, წყალმომარაგებისა და დასუფთავების ერთიანი ინტეგრირებული და კოორდინირებული სისტემის მეშვეობით განხორციელების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 13 ოქტომბრის №24/3 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის შესახებ“.
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,
14/17
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
14/18
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,