კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

21 თებერვალი, 2020
14:00 სთ
17/1
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ვახტანგ გოლიაძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
17/2
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ მალხაზ ყორიაულის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე.“
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
17/3
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ გერასიმე შარაშენიძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე.“
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
17/4
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ სესილი დავითაშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
17/5
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ სამსონ წილოსანი განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
17/6
„გადამცემი სისტემის ოპერატორის სერტიფიცირების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.“
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
17/7
„ენერგეტიკული ბაზრების მონიტორინგის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 22 ნოემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
17/8
„ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის № 10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ნუგზარ ბერიძე,
17/9
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ამხანაგობა „ნინოშვილი 51“) მიერთების ვადის გადაცილების გამო მიერთების საფასურის განახევრების გაუქმების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 14.02.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,