კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

31 აგვისტო, 2020
12.00 სთ
58/1
ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
58/2
ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
58/3
ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
58/4
შპს „საქნახშირზე (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)“ გაცემული ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიის გაუქმების შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
58/5
სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციაზე“ გაცემულ ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
58/6
„ელექტროენერგიის ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოსენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნულიკომისიის 2020 წლის 11 აგვისტოს №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
58/7
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,