კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

7 მაისი, 2020
12:00 სთ
35/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით როსტომაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
35/2
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
35/3
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,საქორგგაზის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
35/4
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს ,,თელავგაზის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
35/5
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს ,,გასკო +“-ის მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
35/6
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს ,,რუსთავის წყალის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
35/7
შპს „სოგურის“ წყალმომარაგების ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: გივი ნადირაძე,
35/8
სს „საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟაზე“ ელექტროენერგიის ბაზრის ოპერირების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
35/9
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაზე“ საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის ოპერირების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
35/10
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე განხილვის ვადის განსაზღვრის შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
35/11
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,