კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

28 მაისი, 2020
12:00 სთ
39/1
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება „დავების განხილვის წესების“ დამტკიცების შესახებ.“
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
39/2
დადგენილება „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელიეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 6 მარტის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
39/3
“სს „საქართველოს ენერგეტიკულ ბირჟაზე“ ელექტროენერგიის ბაზრის ოპერირების ლიცენზიის გაცემის შესახებ”.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
39/4
„სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაზე“ საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის ოპერირების ლიცენზიის გაცემის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
39/5
,,ახალი მომხმარებლის (შპს ,,კანოპუსის“ კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
39/6
„ახალი მომხმარებლის (შპს „არქი დიღომის“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
39/7
„ახალი მომხმარებლის (შპს „ბალტიკ ინვესტმენტ გრუპი“-ს კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
39/8
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლების (თამარ გუგეშაშვილისა და ქეთევან სიხარულიძის) კუთვნილი ობიექტის მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
39/9
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის საქმიანობის ანგარიშის დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ზაალ ჩომახიძე,
39/10
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე განხილვის ვადის განსაზღვრის შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
39/11
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,